International Scientific Electronic Journal

Earth Bioresources and Life Quality

Founded by National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NUBiP of Ukraine) and Global Consortium of Higher Education and Research for Agriculture (GCHERA)

Table of Contents

Sustainable Development of Forest Management

Aaron Hohl, Andrew Niccolai, Chad Oliver, Dmytro Melnychuk, Sergiy Zibtsev, Johann Georg Goldammer, Volodymyr Gulidov
PDF

Nature's Sustainable Development

Olena Dubovyk, Tilman Schachtsiek, Asia Khamzina, Gunter Menz
PDF

International Standards in Agronomy and Plant Product Quality

Z.D. SYCH, I.M. BOBOS
PDF
Ira Valeriivna Loginova, Mykola Mykhailovych Gorodniy
PDF
S. Kalenska, D. Rahmetov, V. Kalenskiy, A. Yinik, I. Kachura
PDF

Quality and Safety of Aquatic Bioresources

Yu.T. Pimenov, N.T. Berberova, V.P. Osipova, N.A. Antonova, M.N. Kolyada, E.R. Milaeva
PDF
G.O. Kotovs’ka, D.S. Khrystenko, N.J. Rudik-Leuska
PDF

International Standards of Animal Husbandry and Livestock Production Safety and Quality

Olga Yakubchak, Mariia Galaburda
PDF

Bioengineering and Biotechnologies

Valeriy Dubrovin, Vasyl Тargonya
PDF

Biosocial Economics and Management of Sustainable Natural Resources Use

Stanley Johnson
О.M. Shpychak
PDF
Viktor Tereshchenko, Nataliya Morozyuk
PDF
A. F. Kovalyshyn, S. A. Malakhova
PDF

Modern Methods of Diagnosis of Production Quality and Safety in a Field of Veterinary Medicine and Phytomedicine

Anatoliy, Mazurkevych, Viktor Lakatosh
PDF
Vitaly Nedosekov
PDF